Värmeloggs

Värmeloggs är tillverkade av torrt, obehandlat träavfall såsom träsågspån och flis från träindustrin, som har pressats i en RUF kvadratformad  brikettform med ett återstående fuktvärde  som vanligen är mindre än 10% (6 - 9%), vilket resulterar i ett högt värmevärde (4700 kcal / kg). Träbriketter komprimeras under högt tryck utan bindemedel, tillsatser eller lim. Värmeloggs är lämpliga för alla typer av spisar, eldstäder, ugnar, pannor och centrala värmesystem somfungerar med trä.

Bioenex OÜ erbjuder högsta kvalitet RUF Värmeloggs gjorda av 1) barrvedssågspån (gran och tall) eller 2) lövträdssågspån (björk och al).

Vilka är fördelarna med uppvärmning med Värmeloggs?

1. miljövänligt och CO2-neutralt bränsle för uppvärmning av vedkaminer, vedpannor, kaminer och öppna spisar.

2. Värmeloggs är mycket komprimerade sågspån och kutterspån i en enhetlig rektangulär form, lätta att förvara och tar betydligt mindre lagringsutrymme än vad som till exempel krävs för ved.

3. att bränna träbriketter är mycket billigare än andra typer av uppvärmning och du kan enkelt spara mer än 25% jämfört med andra konventionella uppvärmningsmetoder.

4. träbriketter har låg askhalt, vilket är mindre än en procent av Värmeloggs volym.

Hur används Värmeloggs?

Träbriketter har en hög energihalt så börja uppvärmningen med att sätta en liten mängd Värmeloggs i kaminen för att kunna utvärdera den termiska effekten av träbriketter och hur din uppvärmningsanordning reagerar. Värmekapaciteten av ett enda ton av träbriketter (ca 1,00 m3) motsvarar 4,6 m³ av staplade barrträdsklabbar eller 3,25 m³ av staplade lövträdsklabbar (med en ved fukthalt-20%) .

Värmeloggs kan tändas som ved med hjälp av tändstickor, braständare, papper, pinnar, och tändved etc. eller genom att sätta träbriketter på glöden.

Förpackning av Värmeloggs

Värmeloggs är förpackade i 10 kilos (+ / -3%) kg genomskinliga plastpåsar.

På begäran kan  förpackningsvikten ändras och kundetiketter kan tilläggas.

Leverans av Värmeloggs

Värmeloggs brukar levereras med lastbil eller med en havscontainer direkt till kundens lager (DAP, Incoterms 2010 )

Minimiorderkvantitet för leverans av briketter är 24 ton. Vi erbjuder också kombinerade laster med både Värmeloggs och barkbriketter.

Vi levererar Värmeloggs till Tyskland, Storbritannien, Danmark, Sverige, Frankrike, Irland och Slovakien.

Värmeloggs levereras inom en vecka efter er beställning.

Pris på Värmeloggs

Priset på levererade Värmeloggs beror på transportkostnaderna, så vi räknar alltid ut det bästa priset individuellt.

Var vänlig och fyll i >>formuläret för att få priset på träbriketter.

Betalningsmetod

Förskottsbetalning.

*****

För att se den detaljerade tekniska specifikationen av Värmeloggs kan du öppna filen genom att klicka på länken nedan:

>> Tekniska specifikationer av Värmeloggs

Om du har ytterligare frågor eller kommentarer gällande Värmeloggs är du välkommen att skicka ett meddelande till oss via detta >>kontaktformulär.

 

Wood briquettes are made ​​of dry, untreated wood waste such as wood sawdust and wood chips from the timber industry, which have been pressed in RUF square briquettes form with a residual moisture, which is typically at a value of less than 10% (6-9%),  resulting in a high calorific value (4700 Kcal/kg). Wood briquettes are compressed under high pressure without any biding agents, additives or glue.  Wood briquettes are suitable for all kinds of stoves, fireplaces, furnaces, boilers  and central heating systems that operate with wood.

 Bioenex OÜ offers premium quality RUF square briquettes made ​​of 1) softwood (spruce and pine) sawdust or 2) hardwood (birch and alder) sawdust.

What are the advantages of heating with wood briquettes?

1.      Environmentally friendly and CO2-neutral fuel for heating the wood stoves, wood boilers, stoves and fireplaces. 

2.      Wood briquettes are highly compressed wood sawdust and wood shavings in an uniform rectangular shape, so they are easy to store thus are providing the advantage of significantly less storage space as for instance is required for firewood.

3.      Burning wood briquettes is much cheaper than other types of heating and you can easily save more than 25% over other conventional heating methods.

4.      Wood briquettes have low ash content, which is less than one percent of the wood briquettes volume.

How to use wood briquettes?

Wood briquettes has a high energy content, so start heating with putting a small amount of briquettes in stove, so you can evaluate thermal output of wood briquettes and  how your heating device responds. The heating capacity of a single tone of  wood briquettes (ca. 1,00 m3) is equivalent to 4,6m³ or piled meters of softwood or  3,25 of  m³ or piled meters of hardwood firewood (with firewood moisture content- 20%).

Wood briquettes can be lighted as firewood by using matches, firelighters, paper, sticks, and kindling etc. or by putting wood briquettes on embers.

Wood briquettes packing

Bark briquettes are packed in transparent plastic bags.         
Pack weight: 10 kg (+/-3%) kg.

Upon request pack weight can be changed and customer labels added.

 

           Copyright © 2012-2013 BioEnEx